Wien, Pavillon Hof, Ausweichquartier des Parlaments, Büro des dritten Nationalratspräsidenten.

Foto: Matthias Cremer
Fotos: Matthias Cremer